De rode draad, gesprekken over het geloof  voor de tussengeneratie

Binnen onze kerk houden wij gesprekken over het geloof onder de titel ‘de rode draad’. Een rode draad geeft de loop van iets aan. Wellicht loopt het geloof als een rode draad door jouw leven of zou je dat graag willen. Praat, denk, luister en lees dan met ons mee. Je bent van harte welkom. Iedere maand komen we bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur bij iemand thuis. Wil je maandelijks een aankondiging hebben per mail, geef je naam en mailadres dan door aan ds Corma Baas, tel: 7519430 of mail: cormabaas@pwano.nl Ook als je één keer wilt deelnemen, ben je uiteraard van harte welkom. Elke avond heeft namelijk zijn eigen invalshoek en thema.

Donderdag 27 september: Onze Vader, Onze Moeder
Deze bijeenkomst is op Fortlaan 43 bij Corma Baas

Lied 685 uit het liedboek laat ons zingen:
Als een moeder mij omhelzend
een omarming dag en nacht
zo voed jij je met je lichaam
vormt me door je zorg en kracht.
Als een vader mij beschermend
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.
In de Bijbel wordt God ‘Onze Vader’ genoemd. Psalm 103 zegt dat God als een vader zich over ons ontfermt. Heeft het karakter, de manier van zijn van je aardse vader invloed op de manier waarop je naar je hemelse Vader kijkt? Wat zegt het ons als God als een vader voor ons is? Spreken we, zoals in lied 685, God ook wel eens aan als onze Moeder?

Woensdag 31 Oktober: Liefde
Deze bijeenkomst is op

Het woord liefde komt vaak voor in de Bijbel. Het Grieks (taal van het Nieuwe Testament) kent er verschillende woorden voor die wij wel vertalen met genegenheid, erotiek, liefdadigheid en ‘gevende liefde’.
Dat er vier verschillende woorden voor liefde wordt gebruikt geeft het onderscheid al aan. Wij gaan samen kijken wat het woord liefde ons zegt. Wat is specifiek Gods liefde voor mensen?

Maandag 26 November: Ontmoeting
Deze bijeenkomst is op Zuiderlaan 3 bij Janet ten Klooster

Als in Exodus 3 Mozes naar de farao gaat om te zeggen dat deze het volk Israël moet laten gaan, zegt God tegen Mozes: vertel de farao maar dat de God van de Hebreeën jullie heeft ontmoet. In de bijbel gaat het vaker over ontmoeten. We lezen bijvoorbeeld hoe Jezus mensen ontmoet, in de betekenis dat Hij naar iemand toekomt, mensen tegemoet loopt, op anderen afstapt. Het gebouw bij de Julianakerk heet de Ontmoeting. Welke rol speelt naar iemand toekomen, tegemoet lopen in ons geloofsleven, persoonlijk en als kerkelijke gemeente?

Dinsdag 8 januari : Brievenschrijver
Deze bijeenkomst is op Het Kasteel 28 bij Jo-Anne Prins

Het Nieuwe Testament bestaat voor het grootste gedeelte uit brieven die de apostel Paulus heeft geschreven. Brieven gericht aan bepaalde kerkelijke gemeenten in de eerste eeuw na Christus. Hij stelt in deze brieven vooral het gedrag van de gemeenten ter discussie en geeft zijn visie op het geloofsleven. Een aantal punten die hij aan de orde stelt bespreken we met elkaar. Wat zouden wij in Paulus plaats antwoorden als het gaat om hiërarchie in de kerk; het verschil tussen man en vrouw; onze omgang met verschillende godsdiensten? En wat is onze visie op het geloof? Moet alles maar kunnen?

Donderdag 7 februari : Heer, die mij ziet zoals ik ben!
Deze bijeenkomst is op Schuylenhof 61 bij Marian de Bie

Met deze zin begint Psalm 139. Maar wie ben ik? Weet ik dat zelf wel? Welke rollen speel ik in het leven? Welke maskers zet ik op? In onze tijd word je geacht jeugdig, sportend, werkend, presterend, meelevend te zijn, maar hoe houd je dat vol? Mensen kunnen een beeld van mij hebben, maar zou alleen God dan precies weten wie ik werkelijk ben? Welke eis stelt God aan mij? En is het zo troostend te weten dat God mij beter kent dan ik mezelf?

Woensdag 6 maart: In voor-en tegenspoed
Deze bijeenkomst is op Schopenhauerstraat 44 bij Dineke Vis

Bij de zegening van levensverbintenissen in onze kerken wordt een belofte uitgesproken elkaar lief te hebben, bij te staan en te waarderen, trouw te blijven, in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede,
in ziekte en gezondheid, met Gods hulp!
Maar wat als je partner ziek wordt? Als zijn of haar karakter zo verandert door ziekte, door werk, door verdriet, door voorspoed dat je elkaar amper meer herkent? We bekijken met elkaar wat de impact is van ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede, goede en kwade dagen op je leven (als partners)

Maandag 8 April: Amazing grace
Deze bijeenkomst is op Het Firmament 208 bij Anneke Schoonbeek

Het Hebreeuwse chen (gein) en het Griekse charis werden in de NBG vertaling nog weergegeven met het woord genade. In de NBV en de Bijbel in gewone taal (BGT) is dit woord vervangen door goedheid. Maakt het verschil of we praten over Gods genade of Gods goedheid? In Romeinen 3:24 staat in de BGT: ‘Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Dat ‘voor niets’ verklaart wat genade is. Niet verdiend, niet op te eisen, zomaar uit goedheid krijgen we dat. Wat zegt ons dat cadeau, dat geschenk uit de hemel? Genade!