Pastoraat

De taakgroep Pastoraat

De taakgroep Pastoraat is door de Kerkenraad in leven geroepen en heeft als taak het vormgeven aan een levende en inspirerende geloofsgemeenschap, waarin mensen kunnen groeien in hun geloof en waar tijd en ruimte is om elkaar te ontmoeten in het vertrouwen dat we God hierin kunnen ervaren.
De taakgroep bestaat uit de predikanten en de pastorale ouderlingen. De taakgroep komt momenteel in een frequentie van eenmaal per twee maanden bijeen.

Wat is Pastoraat

Pastoraat is kortweg gezegd omzien naar elkaar. Pastoraat is onderdeel van de geloofsgemeenschap (elk gemeentelid is pastor en pastorant) en levert daar een bijdrage aan.
Pastoraat vindt haar oorsprong in de Bijbel. Jezus ontfermt zich over mensen en de gemeenschap die daaruit ontstaat wordt gezien als een lichaam met delen die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Het Pastoraat is ingebed in de gemeente en valt onder de verantwoording van de Kerkenraad.

Pastoraat wordt wel onderverdeeld in

 • omzien naar elkaar zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap. Het grootste deel van het georganiseerde pastorale werk speelt zich binnen de gemeente af, maar vanuit de individuele situatie gebeurt er ook veel buiten de kerkelijke gemeente grenzen.
 • het bevorderen van het gesprek over geloofs- en zingevingsvragen.

Kernbegrippen hierbij zijn

 • omzien naar elkaar
 • gemeenteopbouw
 • ontmoeting
 • open en gastvrij gemeente zijn

Wat betekent pastoraat in onze gemeente?

Pastoraat kan, vanuit het verband van de kerkelijke gemeente, worden omschreven als “omzien naar elkaar”. Het staat niet op zichzelf, maar is ingebed in de gemeente en wordt aangestuurd door de kerkenraad.
In de eerste plaats is pastoraat een ontmoeting. Bij pastoraat gaat het om relaties. Het is de warme, menselijke belangstelling die een mens kan aanraken in een vaak kille en individualistische wereld.
Er zijn verschillende wegen die tot het doel, het omzien naar elkaar, kunnen leiden. Hierdoor is het pastoraat aan verandering onderhevig. Het Samenwerkingsorgaan voor het Pastoraat van de PKN koos voor de volgende omschrijving: Pastoraat is dienst aan mensen met het oog op de zingeving van hun leven in het perspectief van het Rijk Gods. Pastoraat is dus dienstverlening aan mensen in de context waarin zij leven en werken.

Het doel van het pastoraat

Elkaar zien, ontmoeten en helpen Dit zowel binnen als buiten de gemeente, en daarbij werken aan gemeenteopbouw.
Het pastoraat draagt daarmee bij aan een geloofsgemeenschap waarin men elkaar kent en waarin gemeenteleden ervaren dat zij gekend zijn en erkend worden als leden van deze gemeente.

Vormen van pastoraat

Gemeenteleden zijn heel verschillend en hun behoeften zijn gevarieerd.
Daarom zijn er verschillende vormen van pastoraat:

 • Individueel pastoraat
  Deze vorm van pastoraat richt zich op mensen persoonlijk. Hierbij gaat het om contacten waar mensen zich in vertrouwen kunnen uitspreken. Het gaat om ontmoeting en de ervaring dat zij persoonlijk gekend worden.
  De ontmoeting kan plaats vinden in het geplande pastorale bezoekwerk, tijdens ‘toevallige’ ontmoetingen en tijdens speciale situaties. Dit kan crisispastoraat zijn (bijv. na ingrijpende levenservaringen) gevolgd door voortgaand pastoraat. Een belangrijk onderdeel van individueel pastoraat is de kennismaking met nieuw-ingekomenen en de ontmoeting rondom de viering van jubilea.
 • Groepspastoraat
  In het groepspastoraat gaat men er vanuit dat een mens pas mens wordt in relatie tot de anderen, in gemeenschap. Het vindt plaats in vaak kleine groepen waarin men zich gedragen en met elkaar verbonden weet. In dit pastoraat wordt tegemoet gekomen aan de menselijke behoefte om gekend en gezien te worden – noden en verlangens, maar ook gaven en mogelijkheden. In groepen kan men vragen en ervaringen met elkaar delen, elkaar helpen en bijstaan.

Voorbeelden van groepspastoraat zijn:

a- gespreksgroepen met leeftijdgenoten (ouderen, jongeren)

b- pastoraat gericht op gemeenteleden die zich nu niet laten zien (verwachtingen,behoeften)

c- rondom geloofsopvoeding

d- deelkringen rondom de persoonlijke geloofsbeleving.

e- met elkaar eten

f- mantelzorgers

 • Ouderen bezoekwerk.
  Gemeenteleden van 80 jaar en ouder krijgen bezoek vanuit de sectieteams.
  Gemeenteleden die wonen in Wilhelmina en Talma Borgh worden vanuit het ouderenwerk bezocht.

De ontwikkelde en te ontwikkelen activiteiten

De taakgroep Pastoraat houdt zich bezig met het opzetten van een adequate organisatie. In de huidige organisatie structuur wordt gewerkt met sectieteams. Een sectieteam bestaat uit de predikant, de ouderling en de bezoekers die betrokken zijn in en van de tien secties.
De sectieteams komen drie maal per jaar bij elkaar om gegevens uit te wisselen. 1 à 2 keer per jaar komen de bezoekers bij elkaar rondom een thema. Tevens worden hier de vragen en ervaringen van de bezoekers met elkaar besproken.

Naast het individuele pastoraat zijn er ook elke maand gespreksochtenden. Voor oudere gemeenteleden worden maandelijks gespreksochtenden gehouden op 2 verschillende locaties. Op de eerste dinsdag van de maand is dat in de Ontmoeting (bij de Julianakerk) onder leiding van ds. Jaap Kappers Op de tweede vrijdag van de maand is dat in Kristal (Zuidbroek) onder leiding van ds. Henk Boter.

Daarnaast heeft de taakgroep zich, vanuit de wens om mens en middelen doelmatig in te zetten, laten inspireren door “ Nieuwe wegen in het Pastoraat”.

Naast de lopende activiteiten wordt ingezet op het uitbreiden en invoeren van nieuwe activiteiten.
Hierbij komen de volgende activiteiten aan bod.

 1. Het organiseren van Huiskamergesprekken. Doel is ontmoeting en bezinning, waarbij de inspiratie komt uit het christelijk geloof en de Bijbel en mensen hun inspiratie willen delen met anderen. (a, c, d)
 2. Het uitbreiden van «stampotbuffetten». Doel is ontmoeting (a, b, e)
 3. Aandacht voor onbekende gezichten die de kerkdienst bezoeken.Hen aanspreken tijdens het koffiedrinken. Doel is de ander zien en leren kennen. (b)
 4. Samen activiteiten doen. Doel is elkaar helpen, binnen en buiten de gemeente, en
  werken aan gemeenteopbouw. (c, d, f)

Voor het jaar 2018-2019 gaan wij aan de slag met de activiteiten zoals genoemd bij bovenstaande punten .