Voor vele mensen is het niet meer dan gewoon dat je omziet naar elkaar. Je doet het binnen familieverbanden, bij vrienden en bij mensen in de buurt. Toch is de praktijk dat meelopen met iemand die het moeilijk heeft vaak beperkt wordt door je eigen drukke agenda. Binnen de Protestantse Wijkgemeente Apeldoorn-Noordoost zijn drie predikanten actief (drie voor 50%) en vrijgesteld om dit bezoekwerk te doen.

Op dit moment vallen voor 3000 mensen onder hun aandachtsveld. Dat betekent per part-time predikantsplaats 1000 personen. Een extra werkbelasting, waardoor het niet meer vanzelfsprekend is dat een dominee “zo maar” langs komt. De nadruk ligt voor hen vaak op omzien naar mensen rondom hoogte- en dieptepunten.

Toch hebben zij gelukkig nog tijd -genoeg- over voor bezoekwerk, als u dat nodig vindt. Wat de predikanten vaak horen is: “we bellen maar niet, want u heeft het al zo druk”. Of: “ik had verwacht dat u langskwam toen ik ziek was”, maar hoe wéét een dominee dit als u dat niet laat weten? Een dominee hoort zelfs niets uit het ziekenhuis, als u daar doorgeeft dat u kerkelijk bent. Dit wordt alleen doorgegeven aan de ziekenhuispastor.

Kortom: als u bezoek wenst van uw predikant, bel gerust op om een afspraak te maken. Zij maken dan tijd voor u! Zie voor contactgegevens CONTACT

De predikanten, ouderlingen en diakenen zijn ieder aanspreekpunt voor een deel van de totale wijk Noordoost. De wijk is verdeeld in 10 secties.

Speciale functies

Ouderling voor jubilea en nieuw ingekomenen: Ingeborg Koning
Jeugdouderling: Annelies Gesthuizen -de Groot
Jeugddiaken: Jeanine Buiter

Om zorg te dragen dat mensen omzien naar elkaar organiseert de taakgroep pastoraat verschillende activiteiten.

Individueel pastoraat

Deze vorm van pastoraat richt zich op mensen persoonlijk. Hierbij gaat het om contacten waar mensen zich in vertrouwen kunnen uitspreken. Het gaat om ontmoeting en de ervaring dat zij persoonlijk gekend worden.
De ontmoeting kan plaats vinden in het geplande pastorale bezoekwerk, tijdens ‘toevallige’ ontmoetingen en tijdens speciale situaties. Dit kan crisispastoraat zijn (bijv. na ingrijpende levenservaringen) gevolgd door voortgaand pastoraat. Een belangrijk onderdeel van individueel pastoraat is de kennismaking met nieuw-ingekomenen en de ontmoeting rondom de viering van jubilea.

Groepspastoraat

In het groepspastoraat gaat men er vanuit dat een mens pas mens wordt in relatie tot de anderen, in gemeenschap. Het vindt plaats in vaak kleine groepen waarin men zich gedragen en met elkaar verbonden weet. In dit pastoraat wordt tegemoet gekomen aan de menselijke behoefte om gekend en gezien te worden – noden en verlangens, maar ook gaven en mogelijkheden. In groepen kan men vragen en ervaringen met elkaar delen, elkaar helpen en bijstaan.

Voorbeelden van groepspastoraat zijn:

 • a- gespreksgroepen met leeftijdgenoten (ouderen, jongeren)
 • b- pastoraat gericht op gemeenteleden die zich nu niet laten zien (verwachtingen,behoeften)
 • c- rondom geloofsopvoeding
 • d- deelkringen rondom de persoonlijke geloofsbeleving.
 • e- met elkaar eten
 • f- mantelzorgers

Ouderen bezoekwerk

Gemeenteleden van 80 jaar en ouder krijgen bezoek vanuit de sectieteams.
Gemeenteleden die wonen in Wilhelmina en Talma Borgh worden vanuit het ouderenwerk bezocht.

Naast de lopende activiteiten wordt ingezet op het uitbreiden en invoeren van nieuwe activiteiten.

Hierbij komen de volgende activiteiten aan bod.

 1. Het opzetten van een Kerkcafé: Doel is verbondenheid, contact met anderen bevorderen.
 2. Het organiseren van Huiskamergesprekken. Doel is ontmoeting en bezinning, waarbij de inspiratie komt uit het christelijk geloof en de Bijbel en mensen hun inspiratie willen delen met anderen.
 3. Het uitbreiden van wijk gebonden bijeenkomsten. Doel is ontmoeten.
 4. Het uitbreiden van «stampotbuffetten». Doel is ontmoeting
 5. Aandacht voor onbekende gezichten die de kerkdienst bezoeken.Hen aanspreken tijdens het koffiedrinken. Doel is de ander zien en leren kennen.
 6. Samen activiteiten doen. Doel is elkaar helpen, binnen en buiten de gemeente, en werken aan gemeenteopbouw.

Dit alles komt ter sprake in het beleidsplan en werkplan van de taakgroep pastoraat